SAKOV

Toekennings

Toekennings

Die Uitvoerende Komitee van SAKOV het tydens die Algemene Jaarvergadering van Augustus 2009 besluit om toekennings in twee kategorieë te maak.

LANGDIENSTOEKENNING

Hierdie toekenning word aan ‘n SAKOV-lid na afloop van 20 jaar diens (en voorts in 5-jaar intervalle bv. 25/30 jaar ens.) as kerkmusikus gedoen.

 • Lede met meer diensjare wat nog nie die bepaalde toekenning ontvang het nie, mag steeds daarvoor aansoek doen.
 • Lede wat vir die toekenning kwalifiseer, moet voor einde Julie van ‘n bepaalde jaar aansoek by die Voorsitter doen, wat dit vir prosessering na die SAKOV-administratiewe beampte sal verwys.
 • Die toekennings word by die Algemene Jaarvergadering van ‘n bepaalde jaar aangekondig.
 • Die toekennings word ook in die Desember-uitgawe van die Nuusbrief van daardie jaar gepubliseer.
 • Die langdienssertifikaat word deur die SAKOV-administratiewe beampte ongeraam per pos aan die ontvanger gestuur.
 • Oorhandiging van ‘n sertifikaat geskied by die lid se Streekbyeenkoms of tydens ‘n erediens in die gemeente waar die orrelis diens doen.

OORKONDE

Hierdie toekenning word eenmalig aan ‘n SAKOV-lid na afloop van 40 jaar diens as kerkmusikus gedoen.

 • Lede met meer as 40 jaar diens en wat nie voorheen die toekenning ontvang het nie, mag steeds daarvoor aansoek doen.
 • Lede wat vir die toekenning kwalifiseer, moet voor einde Julie van ‘n bepaalde jaar aansoek by die Voorsitter doen, wat dit vir prosessering en raming van die sertifikaat na die SAKOV-administratiewe beampte sal verwys.
 • Die toekennings word by die Algemene Jaarvergadering van ‘n bepaalde jaar aangekondig.
 • Die toekennings word in die Desember-uitgawe van die Nuusbrief van daardie jaar gepubliseer.
 • Oorkondes word op SAKOV se koste deur die SAKOV-administratiewe beampte geraam en by die Algemene Jaarvergadering aan die ontvanger oorhandig.
 • Indien die ontvanger vooraf aandui dat hy/sy nie die oorkonde persoonlik by die AJV in ontvangs kan neem nie, word dit per pos aan die ontvanger gestuur. In hierdie geval geskied oorhandiging daarvan by die lid se Streekbyeenkoms of tydens ‘n erediens in die gemeente waar die orrelis diens doen.

BESONDERHEDE VERLANG

Aansoeke vir beide langdienstoekennings en oorkondes moet van die volgende inligting vergesel word:

 • Aansoeker se titel, voorletters en van soos wat dit op die toekenning moet verskyn
 • Volledige posadres met kode
 • Selfoonnommer (of huistelefoonnommer met areakode)
 • Datum van eerste aanstelling as orrelis
 • Aantal voltooide diensjare soos bereken vanaf eerste aanstelling (nie noodwendig aaneenlopend nie)
 • Gemeente waarby die aansoeker tans diens verrig, of by uittrede in diens was.