SAKOV

SAKOV Logo 2021

Toekennings

Toekennings

Die Uitvoerende Komitee van SAKOV het tydens die Algemene Jaarvergadering van Augustus 2009 besluit om langdienstoekennings te maak.

LANGDIENSTOEKENNING

Hierdie toekenning word aan ‘n SAKOV-lid na afloop van 20 jaar diens (en voorts in 5-jaar intervalle bv. 25/30 jaar, ens.) as kerkmusikant gedoen. Lede met meer diensjare wat nog nie die bepaalde toekenning ontvang het nie, mag steeds daarvoor aansoek doen.

Lede wat vir die toekenning kwalifiseer, moet voor einde Julie van ‘n bepaalde jaar aansoek by die Voorsitter doen, wat dit na die Sekretaris sal verwys.

Alle toekennings word by die Algemene Jaarvergadering van daardie bepaalde jaar aangekondig. Die Sekretaris sal ‘n streek se ongeraamde sertifikate per geregistreerde pos aan die Streekverteenwoordiger stuur. Oorhandiging van sertifikate kan dan geskied by die lid se Streekbyeenkoms of tydens ‘n erediens in die gemeente waar die orrelis diens doen.

Die toekennings word ook in die Desember-uitgawe van die Nuusbrief van daardie jaar gepubliseer. 

BESONDERHEDE VERLANG

Aansoeke vir beide langdienstoekennings en oorkondes moet van die volgende inligting vergesel word:

  • Aansoeker se titel, voorletters en van soos wat dit op die toekenning moet verskyn
  • Volledige posadres met kode
  • Selfoonnommer (of huistelefoonnommer met areakode)
  • Datum van eerste aanstelling as orrelis
  • Aantal voltooide diensjare soos bereken vanaf eerste aanstelling (nie noodwendig aaneenlopend nie)
  • Gemeente waarby die aansoeker tans diens verrig, of by uittrede in diens was.